He nrik Holm Mgmt AB

 

 

"It's all about people"

Om Företaget

Henrik Holm Mgmt AB

 

Grundades 1998 av Henrik och Bodil Holm med inriktning på rådgivande verksamhet inom styrelseutveckling, ledning och ekonomistyrning.

 

Grundtanken bygger på en idé om "Rationellt beslutsfattande"

där framgångsrik verksamhet baseras på medvetna vägval i kombination med ett bra genomförande.

 

Baserat på en gedigen erfarenhet och en omfattande tjänsteportfölj hjälper vi våra uppdragsgivare att bli mer framgångsrika.

 

 

Copyright ® 2007 HolmManagement.se

 

Henrik Holm har drygt 20 års erfarenhet från den Nordiska IT-branschen. Med en speciell förmåga att samla och bygga framgångsrika team har han "gått hela vägen" från olika operativa roller inom försäljning och marknad till ledning i rollerna som VD och Styrelseordförande i det börsnoterade företaget ProAct IT Group AB (publ).

 

Baserat på erfarenhet från ett tiotal styrelseuppdrag, i både noterade som onoterade bolag, har Henrik utvecklat en effektiva metoder för styrelseutvärdering och strategisk planering..

 

 

 

Kontakt

 

 

 • Styrelseutveckling / Board development

 

Separate site (in English)

 

www.styrelseakuten.se

 

I en perfekt värld ska företagets ägare rekrytera styrelseledamöteroch ge dem klara ägardirektiv baserat

på den långsiktiga ägarviljan.

 

Styrelsen ska bestå av kompetenta och erfarna personer

med rätt egenskaper och mångfald. Styrelsen arbetar som

ett team tillsammans med VD.

 

Mål, strategi och affärsutveckling är på agendan och motivationen

och energinivån är hög. VD'n och ledningen vet exakt vad som förväntas att de ska göra och de gör ett enastående jobb med att skapa värden...

 

Nu kanske det inte alltid är precis så här. Se mer på vår andra site.

 

Kontakt

 

 

   

   • Strategisk planering

   

  "Ett rationellt beslutsfattande" förutsätter att man vet var man är

  och vart man är på väg. Genom ett strukturerat arbete med allt

  från nuläge till vision kan hela ledningen involveras i arbetet med

  strategiska målsättningar.

   

  Ledningsgruppens målformulering och strategival på kort och

  lång sikt är en vertikalisering av styrelsens beslut. Genom att

  fokusera på värdeskapande aktiviteter och följa upp dessa i det

  löpande ledningsarbetet säkerställs ett effektivt genomförande...

   

   Kontakt

    

   • Ekonomistyrning

    

   Traditionell ekonomistyrning innefattar allt från redovisning, rapportering

   och planering i kombination med löpande dagliga arbetet i form av fakturering, lön, skatter och avgifter etc.

    

   "Safeguarding company assets" är ett begrepp som tar ett större grepp på området och säkerställer och ökar företagets tillgångar genom ett processorienterat effektivitetsarbete...

    

   Kontakt